-- HOME ---- ABOUT US ---- CONTACT US --
   
:: อุปกรณ์ฟาร์ม และอุปกรณ์ผสมเทียมโค ::
คลิกที่นี่
น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคเนื้อ น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนม CRV AmBreed NZ  -  ซีอาร์วี แอมบรีด
น้ำเชื้อพ่อพันธุ์ แยกเพศ Sexing Semen
น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนม แยกเพศ Sexing Semen
 

คำนำ จากผู้จัดทำเว็บไซด์

ทางทีมผู้จัดทำเว็บไซด์เห็นว่า หนังสือ "หมอบอกมา......รู้ไว้ได้ประโยชน์" เล่มนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโครายใหม่ และรายเก่า

และไม่อยากให้เอกสารแนะนำด้านสุขภาพโคเนื้อ และโคนมที่มีประโยชน์เล่มนี้ เลือนหายตามกาลเวลาเพราะเป็นเอกสารเก่า ที่มีอายุ 23 ปีแล้ว

จึงขออนุญาตนำเอกสารแนะนำด้านสุขภาพโคเนื้อ และโคนม มาเผยแพร่ในเว็บไซด์ของเรา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เลี้ยงโค
 
เอกสารแนะนำด้านสุขภาพโคเนื้อ โคนม สำหรับเกษตรกร
โรงพยาบาลสัตว์หนองโพ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
คำนำ
          หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้พยายามรวบรวมความรู้เกี่ยวกับโรคในโคเนื้อ โคนม ที่พบได้บ่อยๆ ในบ้านเรา และโรคระบาดที่เป็นอันตราย รวมทั้งความรู้อื่นๆ

อันจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม ทุกท่าน ผู้เขียนไม่ได้มุ่งหวังจะให้เกษตรกรสามารถเข้าใจโรคต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้ง เพียงหวังแต่ว่า่

เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้เเล้ว เกษตรกรจะได้รู้ว่าควรทำอะไรบ้าง เมื่อเจอปัญหาเข้าจริงๆ เพราะทุกวันนี้้เกษตรกรจำนวนมากต้องสูญเสียชีวิตโค

หรือผลผลิตจากโคที่ควรจะได้เพราะความไม่รู้


             หากหนังสือเล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับความผิดไว้ และขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วย
 
สัตวแพทย์หญิงฐิติมา     วราวิทย์
สัตวแพทย์หญิงวีร่า         ฟิวก์
 
25 ตุลาคม 2528
 

  โดย ... สัตว์แพทย์หญิง ฐิติมา วราวิทย์
              สัตว์แพทย์หญิง วีร่า พิวก์
 ©
2007 Pornchaiinter.com   All Rights Reserved.
Tel : 032 357 184, 032 357 558, 032 357 559 Fax : 032 357 185