กลับหน้าหลัก

หน่วยตรวจ GAP ด้านปศุสัตว์
3. คุณสมบัติของฟาร์ม / เกษตรกร / ผู้ยื่นขอตรวจ

 

3.1

ต้องเป็นเจ้าของ หรือผู้จัดการฟาร์ม หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3.2

เป็นผู้ประกอบกิจการที่ขอรับการตรวจ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ประกอบกิจการที่ขอรับการตรวจ

3.3

ต้องมีการนำระบบการผลิตตามมาตรฐานที่ขอการรับรองไปปฏิบัติแล้วก่อนการตรวจเพื่อออกรายงานผลการตรวจ