-- HOME ---- ABOUT US ---- CONTACT US --
:: อุปกรณ์ฟาร์ม และผสมเทียมสุกร :: :: น้ำเชื้อพ่อพันธุ์สุกร ::
.
.
ข้อแนะนำสำหรับการใช้งาน Thermo-Sperm C21
 
 
การขนส่งทั่วไป

        เพื่อให้กล่องที่ใช้สำหรับขนส่งน้ำเชื้อเก็บรักษาอุณหภูมิได้อย่างเหมาะสมควรวาง   Thermo - Sperm C21™  จำนวน 2 ถุง  หรือมากกว่า

ไว้ข้างใต้ขวดน้ำเชื้อ และบนด้านบนขวดน้ำเชื้ออีกไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น ก่อนที่จะบรรจุน้ำเชื้อลงในกล่องสำหรับขนส่งให้เก็บน้ำเชื้อและ Thermo -
Sperm C21™ ไว้ในตู้เก็บน้ำเชื้อนั้น เพื่อให้ Thermo - Sperm C21™ มีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิของน้ำเชื้อ
หมายเหตุ: Thermo-SpermC21™ จะอยู่ในรูปของแข็ง
     
ข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการขนส่งในฤดูหนาว

        ถ้าอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมภายนอกเย็นกว่าอุณหภูมิที่เก็บน้ำเชื้อ  Thermo-SpermC21™  จะช่วยดูดความเย็น เพื่อดำรงรักษาอุณหภูมิ

ภายในกล่องสำหรับขนส่งนั้น ดังนั้น Thermo-SpermC21™   จึงต้องอยู่ในรูปของเจล  วิธีใช้งาน ให้อุ่นแผ่นเจลนี้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ  25

องศาเซลเซียส  เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง หรือแช่ในอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 1 -1.5 ชั่วโมง จนกระทั่งถุง
Thermo - SpermC21™ กลายเป็นเจล
     
ข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการขนส่งในฤดูร้อน

        ถ้าอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมภายนอกอุ่นกว่าอุณหภูมิที่เก็บน้ำเชื้อ Thermo - SpermC21™ จะช่วยดูดความร้อนเพื่อดำรงรักษาอุณหภูมิี่ิภายใน

 
กล่องสำหรับขนส่งน้ำเชื้อ ในกรณีนี้ Thermo - Sperm C21™ จะต้องอยู่ในรูปของแข็ง วิธีใช้งาน ให้เก็บรักษาแผ่น Thermo - Sperm C21™ ไว้ใน
 
 
ตู้เย็นที่เก็บน้ำเชื้อ ซึ่งมีอุณหภูมิ 16 องศาเซลเซียส   เมื่อกล่องที่บรรจุน้ำเชื้อสัมผัสกับอุณหภูมิที่อุ่นขึ้น ถุง Thermo - Sperm C21™ ที่อยู่ในรูปของ
 
 
แข็ง จะกลับมาอยู่ในรูปเจล เนื่องจากมันดูดความร้อนไว้ ซึ่งจะช่วยรักษาอุณหภูมิของน้ำเชื้อให้คงที่
 
     
 

        ควรวางแผ่นเจลนี้ทุกด้านของกล่องสำหรับขนส่ง ควรใช้แผ่น Thermo - SpermC21™ อย่างน้อย 1 ชิ้น ในแต่ละด้านของกล่องสำหรับขนส่ง

 
 
สำหรับกล่องขนส่งขนาดใหญ่ ให้เพิ่มจำนวน Thermo - SpermC21™ ลงไปอีก ดังนั้น ในสภาพอากาศที่เย็นมาก ให้ใช้ Thermo - SpermC21™
 
 
มากขึ้นด้วย ให้ใส่วัตถุใดๆ ที่ใช้สำหรับขนส่ง ลงไปในบริเวณที่ว่าง เพื่อกำจัดอากาศออกไป เมื่อกล่องขนส่งสัมผัสกับอุณหภูมิที่เย็น แผ่นเจลจะเริ่ม
 
 
แข็งตัวขึ้น เนื่องจากมันดูดซับความเย็นเข้าไป
 
     
 

    จำนวน  Thermo - SpermC21™ ที่จะใช้ในการขนส่งน้ำเชื้อแต่ละครั้งนั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนโด๊สน้ำเชื้อ, สภาพอากาศ และระยะเวลาใน

 
 

การขนส่ง แต่โดยทั่วไป จะใช้ Thermo Sperm C21™ ประมาณ 2-4 ถุง

 
     
 

Thermo-SpermC21™ จำนวน 2 ถุง มีน้ำหนักประมาณ 0.3 กิโลกรัม ซึ่งมีความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิของน้ำปริมาตร 3 ลิตรได้

 
     
 
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์
 
     
 
     


©
2007 Pornchaiinter.com   All Rights Reserved.
Tel : 032 357 184, 032 357 558, 032 357 559 Fax : 032 357 185