-- HOME ---- ABOUT US ---- CONTACT US --
:: อุปกรณ์ฟาร์ม และผสมเทียมสุกร :: :: น้ำเชื้อพ่อพันธุ์สุกร ::
อุปกรณ์ที่ใช้ในฟาร์มสุกร
.
.
   เครื่องกรอฟันสุกร - รุ่น 22665 (ชุดกลาง)
 

1. ความปลอดภัยและคำแนะนำในการใช้งาน

 
 

เพื่อความปลอดภัยขณะใช้งานเครื่องกรอฟันลูกสุกร รุ่น 22665 โปรดอ่านข้อแนะนำในการใช้งาน และความ

ปลอดภัยอย่างครบถ้วน และนำไปปฏิบัติ
 
 
1.1 ทั่วไป
 
 
1.
การใช้งาน

การรับประกันเครื่องกรอฟันจะมีผลเฉพาะใบประกันที่ออกให้โดยผู้ผลิตโดยตรงเท่านั้น  การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือ

การชดเชยใดๆ จะถือเป็นโมฆะทันที หากพบว่ามีการใช้งานเครื่องกรอฟันไม่ถูกต้องตามหลักวิธีการใช้ หรือมีการปรับ

หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องมือนี้     ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ผิดไปจากของเดิม และควรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแหล่ง
จ่ายไฟที่จะใช้กับเครื่องมือ ของสถานที่ของท่านเสียก่อน   และควรตรวจสอบความต่างศักย์ของแหล่งจ่ายไฟที่จะใช้
กับเครื่องมือ
2.
การตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ ก่อนใช้งาน

ถ้าหากพบส่วนอุปกรณ์ใดได้รับความเสียหาย  หรือไม่พร้อมใช้งาน     โปรดส่งให้ผู้ผลิตหรือผู้เชี่ยวชาญซ่อมแซมเท่านั้น

การดำเนินการซ่อมอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้งาน
3.
การจำกัดผู้มีสิทธิ์ในการใช้เครื่องมือ

ไม่อนุญาตให้บุคคลใดที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเด็กๆ   หรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ   เข้าใกล้เครื่องมือ หรือ

ใช้เครื่องมือโดยไม่ได้รับอนุญาต
4.
การจัดระเบียบสถานที่ตั้งของเครื่อง

โปรดรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ตั้งของเครื่องโดยรอบ ทั้งนี้เพื่อป้องกัน และลดโอกาส

ที่จะเกิดอุบัติเหตุใดๆ จากการใช้เครื่องในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
5.
การป้องกันการเชื่อมต่อสายไฟ

ห้ามดึงปลั๊กออก  หรือลากตัวเครื่องด้วยการจับหรือดึงที่สายไฟ   ระมัดระวังไม่ให้สายไฟอยู่ใกล้กับความร้อน น้ำมัน หรือ

ของมีคม สายไฟที่ชำรุดหรือไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน อาจเป็นต้นเหตุให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้ากระตุกได้ง่าย
6.
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ตรวจตราดูแลเครื่องมือให้ห่างจากน้ำ ของเหลว หรือไม่นำไปติดตั้งในสถานที่ที่มีความชื้นสูง เพราะจะเป็นสาเหตุให้เกิด

ไฟไหม้ หรือไฟฟ้าลัดวงจร
7.
การดูแลรักษาเครื่องมือ

ควรเก็บรักษาเครื่องมือในที่ปลอดภัยเสมอ เป็นบริเวณที่แห้ง ห่างจากมือเด็ก และต้องดูแลรักษาเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ

หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นใดให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์ของแท้เท่านั้น

8.
กฎระเบียบความปลอดภัยแห่งชาติ

ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยและกฎระเบียบด้านสุขลักษณะแห่งชาติอย่างเคร่งครัด

9.
การแต่งกายที่เหมาะสม

ไม่ควรใส่ชุดที่รุ่มร่ามหรือใส่เครื่องประดับขณะปฏิบัติงาน ซึ่งพวกมันสามารถเข้าไปติดในส่วนที่เคลื่อนที่ได้ของเครื่องมือ

ควรสวมใส่ถุงมือยางและรองเท้าที่เกาะพื้นได้ดี หากต้องนำเครื่องมือไปใช้นอกอาคารควรใส่หมวกคลุมผมให้มิดชิด
10.
ใช้แว่นตาืัที่ปลอดภัย

ควรใส่แว่นตาหรือหน้ากากเพื่อป้องกันเศษหรือสะเก็ดของฟันที่อาจกระเด็นออกมา

11.
ใช้สาย (ไฟ) พ่วงภายนอกอาคาร

ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานนอกอาคาร และต้องมีการเชื่อมต่อสายไฟ   ให้ใช้เฉพาะสายพ่วง   ที่เหมาะสมกับการใช้งาน

นอกตัวอาคารเท่านั้น
1.2 ความปลอดภัยของเครื่องกรอแบบไร้สาย
ต้องแยกแบตเตอร์รี่ออกมาชาร์จ และต้องใช้เครื่องชาร์จที่จำเพาะ กับแบตเตอร์รี่เท่านั้น
ต้องชาร์จแบตเตอร์รี่กับเครื่องชาร์จที่จำเพาะกันเท่านั้น ซึ่งการใช้เครื่องชาร์จอื่นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของการ
เกิดไฟลุกไหม้
หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ มั่นใจว่าสวิตซ์อยู่ในตำแหน่งที่ปิดเครื่องก่อนใส่แบตเตอร์รี่
ถอดแบตเตอร์รี่จากเครื่องกรอ หรือให้สวิตซ์อยู่ในตำแหน่งที่ปิดเครื่องก่อนการปรับใดๆ หรือการเปลี่ยนอุปกรณ์
์เสริม หรือการเก็บเครื่องมือ
เมื่อไม่ใช้แบตเตอร์รี่ ควรเก็บให้พ้นจากวัตถุที่เป็นโลหะอื่นๆ  เช่น คลิปหนีบกระดาษ, เหรียญ, กุญแจ, ตะปู ,
ไขควง หรือวัตถุที่เป็นโลหะขนาดเล็ก
จับเครื่องมือให้แน่นเสมอในระหว่างใช้งาน
1.3 แบตเตอร์รี่ / ความปลอดภัยในการชาร์จ
ใช้เครื่องชาร์จที่ให้มาพร้อมกับเครื่องมือเท่านั้น
ห้ามถอดเครื่องชาร์จ หรือใช้งานเครื่องชาร์จถ้าเกิดการไหม้ ให้ทิ้งหรือทำลายด้วยวิธีการใดๆ
ห้ามชาร์จแบตเตอร์รี่ในสภาพแวดล้อมที่เปียก และชื้น  อย่าให้เครื่องชาร์จสัมผัสกับฝนหรือหิมะ ถ้าแบตเตอร์รี่
แตกหัก หรือได้รับความเสียหายแล้ว ห้ามนำแบตเตอร์รี่ดังกล่าวไปชาร์จไฟ
อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรักษาแบตเตอร์รี่ และการชาร์จแบตเตอร์รี่   คือไม่ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส
และไม่สูงเกิน 40 องศาเซลเซียส  
เมื่อได้รับความเสียหายและใช้ภายใต้อุณหภูมิที่รุนแรง แบตเตอร์รี่อาจเกิดการฉีกขาดถ้ามีของเหลวไหลออกมา
สัมผัสกับผิวหนัง ให้ล้างออกโดยเร็วด้วยสบู่และน้ำ  จากนั้นใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชู   ถ้าของเหลวเข้าตาให้
กระพริบตาในน้ำสะอาดอย่างน้อย 10 นาทีและไปพบจักษุแพทย์
เมื่อทำการชาร์จแบตเตอร์รี่ ให้วางเครื่องชาร์จบนที่ราบ พื้นที่ไม่ติดไฟง่ายและห่างจากวัตถุที่ติดไฟง่าย
ห้ามชาร์จแบตเตอร์รี่กลางแจ้ง
1.4 การกำจัดแบตเตอร์รี่
ห้ามแยกส่วนประกอบหรือชิ้นสวนใดๆ ของแบตเตอร์รี่ออกมาเด็ดขาด
เมื่อแบตเตอร์รี่หมดอายุให้นำแบตเตอร์รี่ไปทิ้งในจุดที่เหมาะสม ห้ามนำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปเด็ดขาด

2. คำแนะนำในการใช้งาน


(แผนภาพ)

2.1   ปุ่ม On/Off   “C” (แผนภาพ)
เปิดเครื่องและเลือกความเร็วโดยการหมุนเพื่อเลือกช่วงความเร็วที่ต้องการ
มีความเร็วอยู่ในช่วง 5,000 – 35,000 รอบต่อนาที
2.2  การต่ออุปกรณ์เสริม (แผนภาพ)
หมุนฝาครอบอะลูมิเนียมออก กดปุ่มล็อคที่ด้ามค้างไว้เพื่อป้องการหมุน ขณะเดียวกันหมุนเกลียว “A” โดย
ใช้มือ ถ้าหมุนไม่ออกให้ใช้ประแจ “E”
เปลี่ยนอุปกรณ์โดยการใส่อุปกรณ์เสริมลงในเกลียว “B” ให้ลึกเท่าที่จะทำได้เพื่อให้ยื่นออกไปได้น้อยและเพื่อ
ความสมดุล
กดปุ่มล็อคที่ด้าม “D” ค้างไว้แล้วหมุนเกลียว “A” โดยใช้มือจนกระทั่งถูกยึดโดยเกลียว “B” ถ้าจำเป็นให้ใช้
ประแจ “E” หมุนเกลียว “A” ให้แน่น
หลีกเลี่ยงการหมุนเกลียว “A” แน่นจนเกินไป
จากนั้นหมุนฝาครอบอะลูมิเนียม ตัวเครื่องกรอต้องไม่ตั้งอยู่เหนือฝาครอบอะลูมิเนียม ถ้าเป็นเช่นนี้จะต้องใส่
แท่งกรอลงในเครื่องอีกครั้ง
2.3  การดูแลรักษา

ตัวเครื่องกรอควรได้รับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอภายหลังการใช้งาน   ควรทำความสะอาดตัวเครื่อง

และฝาครอบอะลูมิเนียมด้วยแปรงแข็งและนำหรือน้ำส้มสายชู สามารถใช้สารทำความสะอาดมะกรูดสำหรับทำความ
สะอาดทั้งสองส่วนนี้ได้  หลังจากทำความสะอาดแล้วให้หล่อลื่นส่วนที่เชื่อมต่อกันของตัวเครื่องด้วยน้ำมัน 1 หยด
    ไม่ควรกดปลายแท่งตัวกรอฟันของลูกสุกรด้วยการทิ้งน้ำหนักอย่างแรง  เพราะจะทำให้
ประสิทธิภาพการกรอฟันลดลง อีกทั้งจะทำให้ตัวกรอฟันเสื่อมคุณภาพเร็วกว่ากำหนดโดยไม่
เพียงวางแท่นกรอลงบนฟันของลูกสุกรตัวน้อย    ปลายแหลมของฟันก็จะหลุดออกมาอย่าง
ง่ายดาย
2.4  การชาร์จเครื่องมือ
เพื่อให้ผลของการชาร์จมีประสิทธิภาพ ควรชาร์จแบตเตอร์รี่ไว้ทั้งคืน
2.5  การเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ "H" (ดูแผนภาพ)
กดสวิตซ์ “C”  ให้อยู่ในตำแหน่ง “Off”
บีบปุ่ม “I” ทั้งสองข้างของชุดแบตเตอร์รี่ “H” แล้วถอดชุดแบตเตอร์รี่ออกจากตัวเครื่องดังรูป
ใส่ชุดแบตเตอร์รี่ “H” ลงในเครื่องชาร์จ “G”
เสียบปลั๊กเครื่องชาร์จ “G”  แล้วไฟสีเขียวจะติดเพื่อแสดงการเชื่อมต่อสายไฟและแสดงว่ากำลังชาร์จแบตเตอร์รี่
“H” ภายใต้การใช้งานปกติแบตเตอร์รี่ต้องใช้เวลาในการชาร์จเพื่อให้เต็มประมาณ 3 ชั่วโมง
เมื่อการชาร์จเสร็จสิ้นให้ถอดชุดแบตเตอร์รี่ “H” ออกจากเครื่องชาร์จ “G”
ใส่ชุดแบตเตอร์รี่ “H” ลงในตัวเครื่องโดยบีบปุ่ม “I” ทั้งสองข้าง แล้วใส่ลงไปให้เครื่องหมาย “F2” บนชุด
แบตเตอร์รี่ตรงกับเครื่องหมาย “F1” บนตัวเครื่อง ดังรูป แล้วปล่อยปุ่ม “I” ชุดแบตเตอร์รี่จะถูกล็อคไว้
2.6  สิ่งสำคัญในการชาร์จ
แบตเตอร์รี่จะมีความจุเพียง 80% ของความจุทั้งหมดเมื่อชาร์จ 2 – 3 ครั้งแรก หลังผ่านการชาร์จ 2 – 3 ครั้งแรก
แล้วแบตเตอร์รี่จะมีความจุเต็ม 100%
เครื่องชาร์จจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิระหว่าง 0 – 40 องศาเซลเซียส
เท่านั้น
ถ้าเวลาในการใช้งานต่อการชาร์จหนึ่งครั้งลดลงอย่างมากอาจแสดงว่าแบตเตอร์รี่ใกล้จะหมดอายุการใช้งาน
และควรเปลี่ยนใหม่
ถ้าคุณคาดว่าจะไม่ใช้เครื่องเป็นเวลานาน (เช่น หนึ่งเดือนหรือมากกกว่าหนึ่งเดือน) วิธีการที่ที่สุดคือต้องใช้งาน
เครื่องจนกระทั่งแบตเตอร์รี่หมดก่อนที่จะเก็บเครื่องมือ   และภายหลังจากที่เก็บเครื่องมือมาเป็นเวลานาน ความจุ
ของการชาร์จในครั้งแรกจะต่ำลง   ปกติแล้วความจุของแบตเตอร์รี่   จะกลับมาเหมือนเดิมเมื่อชาร์จ 2 – 3 ครั้ง
และจำไว้ว่าต้องถอดปลั๊กเครื่องชาร์จในช่วงที่เก็บเครื่องมือไว้
ถ้าชุดแบตเตอร์รี่ไม่ชาร์จ
ตรวจสอบความต่างศักย์ที่เต้ารับโดยเสียบกับโวลต์มิเตอร์
ตรวจสอบโดยดูว่าเต้ารับว่าถูกเชื่อมต่อหรือไม่ โดยดูการติดของหลอดไฟ ถ้าการชาร์จไม่ทำงาน
หลอดไฟก็จะไม่ติด
ตรวจสอบส่วนปลายชุดแบตเตอร์รี่ว่าสกปรกหรือไม่ ให้ทำความสะอาดด้วยไม้พันสำลีและแอลกอฮอล์
ถ้ายังไม่ชาร์จ ให้นำเครื่องกรอ, แบตเตอร์รี่ และเครื่องชาร์จไปซ่อม
2.7  ความเร็ว
เครื่องกรอแบบไร้สายที่ประกอบด้วย ตัวหมุนควบคุมความเร็วที่สามารถปรับได้หลายค่า   เปิดเครื่องโดยการหมุน
ไปที่ตัวเลขที่ต้องการเพื่อเลือกความเร็วในการทำงาน จาก 5,000 – 35,000 rpm ( รอบต่อนาที )  แล้วปิดเครื่อง
โดยการหมุนไปที่เลข 0
 

การตั้งค่าตัวเลข

ช่วงความเร็ว

0

ปิด

2

5,000 – 11,000

4

12,000 – 20,000

6

21,000 – 25,000

8

26,000 – 30,000

10

31,000 – 35,000

 

3. คุณสมบัติ

3.1   แบตเตอร์รี่ LI-ION (H):
กระแสไฟฟ้า
10.8 V / 1.0 Ah / 125 W
ความเร็วในการหมุน 
5,000 – 35,000 rpm
3.2   เครื่องชาร์จ
กระแสไฟฟ้า
230 – 240  V, 50/60 Hz
ความเร็วในการหมุน 
3  ชั่วโมง
 
©
2007 Pornchaiinter.com   All Rights Reserved.
Tel : 032 357 184, 032 357 558, 032 357 559 Fax : 032 357 185