-- HOME ---- ABOUT US ---- CONTACT US --
:: อุปกรณ์ฟาร์ม และผสมเทียมสุกร :: :: น้ำเชื้อพ่อพันธุ์สุกร ::
อุปกรณ์ที่ใช้ในฟาร์มสุกร
.
.
   เครื่องกรอฟันสุกร - รุ่น 22655 (ชุดใหญ่)
 

ความปลอดภัยและคำแนะนำในการใช้งาน

 
 
คำแนะนำด้านความปลอดภัย
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยขณะใช้งานเครื่องกรอฟันลูกสุกร รุ่น 22655 โปรดอ่านข้อแนะนำในการใช้งาน และความ
ปลอดภัยอย่างครบถ้วน และนำไปปฏิบัติ
 
 
1.
การใช้งาน

การรับประกันเครื่องกรอฟันจะมีผลเฉพาะใบประกันที่ออกให้โดยผู้ผลิตโดยตรงเท่านั้น การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการ

ชดเชยใดๆ      จะถือเป็นโมฆะทันทีหากพบว่ามีการใช้งานเครื่องกรอฟันไม่ถูกต้องตามหลักวิธีการใช้หรือมีการปรับ หรือ

เปลี่ยนแปลงเครื่องมือนี้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ผิดไปจากของเดิม และควรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟที่จะ้

ใช้กับเครื่องมือ ของสถานที่ของท่านเสียก่อน

2.
การตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ ก่อนใช้งาน

ถ้าหากพบส่วนอุปกรณ์ใดได้รับความเสียหายหรือไม่พร้อมใช้งาน โปรดส่งให้ผู้ผลิตหรือผู้เชี่ยวชาญซ่อมแซมเท่านั้น การ

ดำเนินการซ่อมอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้งาน

3.
การจำกัดผู้มีสิทธิ์ในการใช้เครื่องมือ

ไม่อนุญาตให้บุคคลใดที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเด็กๆ หรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ เข้าใกล้เครื่องมือ หรือใช้

เครื่องมือโดยไม่ได้รับอนุญาต
4.
การจัดระเบียบสถานที่ตั้งของเครื่อง

โปรดรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ตั้งของเครื่องโดยรอบ ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดโอกาสที่

จะเกิดอุบัติเหตุใดๆ จากการใช้เครื่องในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
5.
การป้องกันการเชื่อมต่อสายไฟ

ห้ามดึงปลั๊กออก  หรือลากตัวเครื่องด้วยการจับหรือดึงที่สายไฟ  ระมัดระวังไม่ให้สายไฟอยู่ใกล้กับความร้อน น้ำมัน หรือ

ของมีคม สายไฟที่ชำรุดหรือไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน อาจเป็นต้นเหตุให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้ากระตุกได้ง่าย
6.
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ตรวจตราดูแลเครื่องมือให้ห่างจากน้ำ ของเหลว หรือไม่นำไปติดตั้งในสถานที่ที่มีความชื้นสูง เพราะจะเป็นสาเหตุให้เกิด

ไฟไหม้ หรือไฟฟ้าลัดวงจร
7.
การดูแลรักษาเครื่องมือ

ควรเก็บรักษาเครื่องมือในที่ปลอดภัยเสมอ เป็นบริเวณที่แห้ง ห่างจากมือเด็ก และต้องดูแลรักษาเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ

หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นใดให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์ของแท้เท่านั้น

8.
กฎระเบียบความปลอดภัยแห่งชาติ

ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยและกฎระเบียบด้านสุขลักษณะแห่งชาติอย่างเคร่งครัด

คำแนะนำในการใช้งาน – เครื่องกรอฟันสำหรับลูกสุกร 12 - 18 โวลต์

ทำไมต้องกรอฟัน ?

เนื่องจากฟันของลูกสุกรที่ยังไม่หย่านมจะมีความคมและแหลมมาก   มีโอกาสที่ฟันของลูกสุกรจะบาดเต้านม และหัวนมของ

แม่สุกร ทำให้เกิดบาดแผลได้ง่าย เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวรวมทั้งช่วยให้ลูกสุกรดูดนมแม่ได้อย่างมีความสุข   อันจะส่งผล
ต่อการเจริญเติบโตของลูกสุกรจึงขอแนะนำให้เจ้าของฟาร์มสุกรใช้เครื่องกรอฟันแทนการใช้คีมตัดฟันแบบดั้งเดิม
     

การตัดฟันแบบเก่าเป็นวิธีการที่ลูกสุกรจะได้รับความเจ็บปวดและทรมาน เพราะเมื่อเราใช้คีมตัดไปที่ฟันของลูกสุกร และผลที่

ตามมา คือทำให้เกิดรอยแตกเป็นแนวดิ่งที่ฟันชั้นนอกของลูกสุกร ทำให้เนื้อของฟันซึ่งประกอบด้วย (เส้นประสาท, เส้นเลือด,
เนื้อเยื่อ)  จะโผล่ออกมา  ซึ่งจะทำให้ลูกสุกรมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย  เรื่องที่น่าเป็นห่วงสำหรับเจ้าของฟาร์มก็คือ  หลายครั้งที่

เจ้าของฟาร์มไม่ทราบว่าลูกสุกรของตนเองติดเชื้อจนกระทั่งลูกสุกรตัวนั้นโตขึ้นและถูกส่งไปโรงชำแหละแล้ว

     

ทางเลือกใหม่ คือ การกรอฟัน

สำหรับเจ้าขอฟาร์มสุกรที่ต้องการหลีกเลี่ยงจากปัญหาข้างต้นเราขอแนะนำเครื่องกรอฟันลูกสุกร รุ่น 22655 ซึ่งเป็นเครื่องมือ

ที่ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้และมีประสิทธิภาพการทำงานสูง ช่วยให้ลดโอกาสในการติดเชื้อของลูกสุกรได้เป็นอย่างดี
     

การถอดและประกอบตัวเครื่องกรอฟัน

ดึงปลั๊กออกก่อนการเปลี่ยนแท่งกรอ ห้ามกดสลักที่ใช้ล็อคเด็ดขาดในขณะที่เครื่องทำงาน

1. หมุนที่อุดเกลียวเบาๆ ขณะที่กดสลัก
2. เปิดที่จับและเปลี่ยนแท่งกรอ หนีบให้แน่นเท่าที่จะทำได้ ด้ามที่ยื่นออกมาจะงอได้ง่ายเป็นเหตุให้เครื่องสั่นจากนั้นไขสกรู
ูฝาครอบอะลูมิเนียม ตัวเครื่องกรอต้องไม่ตั้งอยู่เหนือฝาครอบอะลูมิเนียม    ถ้าเกิดขึ้นต้องสอดแท่งกรอลงในเครื่องมือและ
ล็อคอีกครั้ง ห้ามทำงานโดยปราศจากการสวมใส่แว่นตา

ห้ามทำงานเมื่อแท่งกรอเสียหายหรือด้ามที่ยื่นออกมานั้นมีรูปร่างผิดไป ถ้าเครื่องร้อนเกินไป ให้ปิดเครื่อง และรอให้เย็นลง

ประมาณ 2 – 3 นาที
     

การดูแลรักษา

ตัวเครื่องกรอควรได้รับการทำความสะอาดอยู่เสมอภายหลังใช้งาน ควรทำความสะอาดตัวเครื่องและฝาครอบอะลูมิเนียม

ด้วยแปรงแข็งและน้ำหรือน้ำส้มสายชู  สามารถใช้สารทำความสะอาดมะกรูด สำหรับทำความสะอาดทั้งสองส่วน หลังจาก
การทำความสะอาดให้หล่อลื่นส่วนที่เชื่อมต่อของตัวเครื่องกรอฟันด้วยน้ำมัน 1 หยด
   ไม่ควรกดปลายแท่งตัวกรอฟันของลูกสุกรด้วยการทิ้งน้ำหนักอย่างแรง  เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพ
การกรอฟันลดลง อีกทั้งจะทำให้ตัวกรอเสื่อมคุณภาพเร็วกว่ากำหนดโดยไม่จำเป็น เพียงวางแท่นกรอลง
บนฟันของลูกสุกรตัวน้อย ปลายแหลมของฟันก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดาย
คุณสมบัติ

การหมุน 20,000 pm, 40 วัตต์

 

ส่วนประกอบ

ฝาครอบอะลูมิเนียม   Ref. No. 22878
ตัวเครื่องกรอ           Ref. No. 22913
 

การชาร์จแบตเตอร์รี่

 
เครื่องกรอฟันได้รับกระแสไฟฟ้าผ่านทางแบตเตอร์รี่ที่แยกออกมา
ควรชาร์จแบตเตอร์รี่เป็นเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนใช้งานงานครั้งแรก
ถอดแบตเตอร์รี่ออกจากเครื่องเมื่อทำการชาร์จ
เชื่อมต่อเครื่องจ่ายไฟเข้ากับเต้ารับการชาร์จ (IN) ที่อยู่บนช่องใส่แบตเตอร์รี่
เสียบปลั๊กเครื่องจ่ายไฟ หน้าจอควบคุมการชาร์จ (I) บนช่องใส่แบตเตอร์รี่จะมีไฟสว่างขึ้น
เมื่อชาร์จเสร็จสิ้น หน้าจอควบคุมการชาร์จ (I) บนช่องใส่แบตเตอร์รี่จะกระพริบ
ข้อแนะนำ : เป็นไปได้ที่จะยืดอายุการใช้งานของแบตเตอร์รี่โดยการชาร์จซ้ำภายหลังการสังเกตเห็นได้ชัดว่า
เครื่องกรอสูญเสียกำลังเท่านั้น แบตเตอร์รี่จะความจุเต็มที่ภายหลังการชาร์จเป็นเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
หลังจากผ่านการชาร์จแบตเตอร์รี่ใน 5 รอบแรกไปแล้ว ชุดแบตเตอร์รี่จะเริ่มทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถ
เก็บไฟเพื่อใช้งานได้นานกว่า 2.5 ชั่วโมง
 

การใช้งาน

 
ปิดเครื่องแล้วเชื่อมต่อเครื่องกรอเข้ากับแบตเตอร์รี่
สามารถเกาะแบตเตอร์รี่เข้ากับสายเข็มขัดได้ หรือใส่ในกระเป๋าที่ให้มา
เปิดเครื่องโดยใช้สวิตซ์ ปิด/เปิด
ปิดสวิตซ์เมื่อใช้งานเสร็จ
ปิดเครื่องกรอทุกครั้งในระหว่างที่หยุดพักในช่วงระหว่างที่ใช้งาน
 

การกำจัดแบตเตอร์รี่

 
ควรกำจัดแบตเตอร์รี่ที่ใช้งานไม่ได้แล้วให้ถูกต้องและเหมาะสม
เนื่องจากแบตเตอร์รี่ประกอบด้วย NiMH  เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงไม่ควรนำแบตเตอร์รี่ไปทิ้งรวมกับ
 
ขยะทั่วไป
เปิดเครื่องกรอเพื่อให้มั่นใจว่าแบตเตอร์รี่นั้นใช้งานไม่ได้จริง
ถอดสายที่เชื่อมต่อตัวเครื่องกับแบตเตอร์รี่ออกเพื่อถอดแบตเตอร์รี่
 
©
2007 Pornchaiinter.com   All Rights Reserved.
Tel : 032 357 184, 032 357 558, 032 357 559 Fax : 032 357 185