-- HOME ---- ABOUT US ---- CONTACT US --
   
:: อุปกรณ์ฟาร์ม และอุปกรณ์ผสมเทียมโค ::
 วัสดุอุปกรณ์ในฟาร์มโค
คลิกที่นี่
น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคเนื้อ น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนม CRV AmBreed NZ  -  ซีอาร์วี แอมบรีด
น้ำเชื้อพ่อพันธุ์ แยกเพศ Sexing Semen
น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนม แยกเพศ Sexing Semen

เครื่องสูญเขาแบบเคลื่อนที่ ง่าย และสะดวกในการใช้งาน
และสามารถชาร์จไฟได้ทั้งไฟบ้าน และไฟรถยนต์

ข้อแนะนำการใช้งาน
1. ข้อมูลทั่วไป

          กรุณาอ่านข้อแนะนำด้านล่างโดยละเอียดก่อนการใช้งานเครื่องมือนี้ในครั้งแรก  “BUDDEX”   เป็นเครื่องมือที่มีคุณสมบัติในการ

ทำงานสูง มีความแข็งแรง และกะทัดรัด และมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมด้วยไมรโครโปรเซสเซอร์ที่ใหม่ที่สุด และเพื่อผลการใช้งาน
ที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพ  และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน   คือการใช้เครื่องมือนี้อย่างเหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด กรุณาปฏิบัติตาม
หลักต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด
  จัดวาง และชาร์จในสถานที่แห้ง และเย็น

ข้อควรคำนึงถึง:   เก็บรักษาให้ห่างจากวัตถุที่สามารถติดไฟได้ เก็บรักษาและชาร์จบนพื้นผิวที่ทนความร้อนและไม่ติดไฟง่าย เท่านั้น

  ห้ามสัมผัสกับความชื้น, การกระแทก และตกหล่น
  ผู้ใช้ควรเป็นผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้น และควรเก็บให้พ้นมือเด็กเสมอ
  ใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แนะนำไว้เท่านั้น การใช้งานที่ผิดวิธี และไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดอันตราย และบาดเจ็บ หรือทำให้เกิดการ
ติดไฟได้
  ห้ามกด BUDDEX ลงบนวัตถุที่เป็นโลหะ
  เครื่องมือนี้ใช้แบตเตอร์รี่ nickel-cadmium ที่สามารถชาร์จไฟซ้ำได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับแห่งชาติ
     
2. การชาร์จ

          การชาร์จครั้งแรก    ก่อนใช้ครั้งแรกให้เสียบปลั๊กของเครื่องชาร์จเข้าในช่องที่อยู่ด้านข้างของเครื่องมือนี้ และเชื่อมต่อสาย

เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ไฟควบคุมสีเขียวบนด้านข้างของเครื่องจะเริ่มกระพริบ

ข้อควรคำนึงถึง:     การใช้งานครั้งแรกอาจใช้เวลาถึง 1 ชั่วโมง  จนกว่าไฟสีเขียวจะเริ่มกระพริบ  หลังจากนั้นประมาณ 16 ชั่วโมง

ไฟควบคุมสีเขียวจะเปลี่ยนมาสว่างอย่างถาวรแสดงว่าแบตเตอร์รี่ได้รับการชาร์จกระแสไฟฟ้าเต็มแล้ว และ BUDDEX ก็พร้อมสำหรับ
ใช้งาน

สิ่งสำคัญ:     ก่อนใช้งานครั้งแรกให้รอจนกว่าไฟสีเขียวจะสว่างอย่างถาวร

          ภายหลังการชาร์จ     แบตเตอร์รี่ของ BUDDEX ต้องถูกใช้กระแสไฟฟ้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนที่จะชาร์จซ้ำอีกครั้ง
หลังจาก BUDDEX ได้รับการชาร์จครั้งก่อนมันจะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกไปบางส่วนเป็นเวลา 10 ครั้งเท่านั้น ซึ่งมันควรปล่อยกระแสไฟ
ออกไปทั้งหมดเพื่อให้มันมีความจุของแบตเตอร์รี่เต็ม

ข้อควรคำนึงถึง: กรุณาสังเกตข้อแนะนำการใช้งานในเรื่องการเก็บรักษาในระหว่างการชาร์จแบตเตอร์รี่

     
การชาร์จโดยใช้เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า 12 โวลต์
           ในกรณีที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟ ให้ใช้ช่องจุดไฟในรถ และเสียบเข้าในช่องของรถยนต์ 12 โวลต์ เพื่อชาร์จ BUDDEX ในกรณีนี้เป็น
สิ่งที่สำคัญมากที่ BUDDEX จะไม่วางใกล้กับวัตถุ และสารที่ติดไฟได้ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะร้อนขึ้นมากเมื่อใช้งาน เราได้แนะนำ
วิธีการชาร์จนี้ในกรณีที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟเท่านั้น ไม่ควรชาร์จ BUDDEX จนแบตเตอร์รี่เต็มด้วยช่องจุดไฟในรถ
     
3. การใช้งาน
ก. ข้อแนะนำทั่วไป

BUDDEX   เป็นเครื่องมือที่มีสัญญาณไฟฟ้าเตือนเวลาได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ ซึ่งจะปล่อยสัญญาณออกมาอย่างต่อเนื่อง  ภายหลัง

6.5 วินาที และปิดสวิตซ์ที่อยู่บนส่วนปลายของเครื่องสูญเขา แม้ว่ายังกดลงไปที่กะโหลกศีรษะของสัตว์ ไฟสีแดงจะสว่างขึ้น ในขั้นตอน
แรกของการสูญเขา และสุดท้ายไฟควบคุมจะดับและมีเสียงเตือนอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดจนกว่า BUDDEX จะถูกปล่อยออกมามันเป็นไป
ไม่ได้ที่จะใช้เครื่องมือนี้ในขณะที่เชื่อมต่อกับเครื่องชาร์จ สำหรับการใช้งานของแบตเตอร์รี่ที่ดีที่สุดควรตามข้อกำหนดต่อไปนี้
  ระหว่างขั้นตอนการสูญเขา 2 ครั้ง ให้ห่างกันอย่างน้อย 10 วินาที
  หลังจากการสูญเขา 6 ครั้ง (สัตว์ 3 ตัว) ซึ่งมากที่สุด ควรหยุดเครื่องอย่างน้อย 5 นาที เพื่อให้ตัวสูญเขาเย็นลง

สิ่งสำคัญ:         เครื่องมือนี้เป็นกลไกในการป้องกันความร้อน โดยที่ไฟควบคุมจะกระพริบอย่างรวดเร็วเมื่อมีความร้อนที่สูงเกิน ในกรณี

นี้ BUDDEX ไม่สามารถใช้ได้ชั่วคราว การป้องกันความร้อนที่สูงเกินจะถูกตั้งเครื่องใหม่อีกครั้งหลังจาก 2 – 3 นาที
     

เมื่อระดับกระแสไฟฟ้าของแบตเตอร์รี่ลดลงมากขึ้น BUDDEX จะเริ่มปล่อยเสียงเตือนเป็นช่วงๆ  เสียงเตือนถูกปล่อยออกไปครั้งแรก เมื่อ

เหลือกระแสไฟฟ้าในแบตเตอร์รี่เพียงพอสำหรับการสูญเขา อีกประมาณ 2 ครั้ง
     

ทันใดที่แบตเตอร์รี่ปล่อยกระแสไฟฟ้าไปหมดแล้ว  BUDDEX  จะปิดการทำงานทันทีหลังเปิดเครื่อง (ไฟควบคุมสีแดงจะดับ) และปล่อย

เสียงเตือนออกมาอย่างต่อเนื่อง ถึงเป็นไปได้ที่จะทำการสูญเขาได้อีก 1 หรือ 2 ครั้ง หลังจากหยุดพักประมาณ 20 นาที  ตัวสูญเขาต้อง
ได้รับการชาร์จโดยทันที
     
ข.  เมื่อเขาสัตว์เริ่มเห็นได้ชัด และสัมผัสได้

เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการสูญเขา ให้ผลที่ดีและมีประสิทธิภาพ  และสัตว์จะได้รับความเครียดน้อยที่สุดในระยะนี้ ไม่ต้องเตรียมการ

ใดๆ เป็นพิเศษ  แต่ต้องให้แน่ใจว่าได้ควบคุมส่วนหัวของสัตว์และตัวสัตว์ไว้อย่างแน่นหนา และปลอดภัย เพื่อไม่ให้มนุษย์ และสัตว์ ได้รับ
บาดเจ็บในขณะที่สูญเขา
     

ถอดฝาครอบของ BUDDEX ออกและนำสายมาคล้องในมือของคุณ วางส่วนลายของ BUDDEX ลงบนเขาอ่อน และกดเครื่องสูญเขา

ลงไปอย่างหนักแน่น   ไฟควบคุมสีแดงที่อยู่ด้านข้างของเครื่องมือจะสว่างขึ้นในทันทีที่ส่วนปลายที่เป็นเซรามิคเริ่มร้อนขึ้น  ในทันใดที่
เกิดควันให้หมุน BUDDEX 2 – 3 ครั้งโดยการบิดข้อมือของคุณเพื่อตัดเป็นวงแหวนผ่านขน, ผิวหนัง และเขา ลงไปสู่กระดูก
     

หลังจากนั้นประมาณ 6.5 วินาทีจะได้ยินเสียงเตือน และเครื่องมือจะปิดการทำงานของตัวมันเอง     ขณะนั้นให้เอา BUDDEX ออกจาก

ส่วนหัวของสัตว์และปฏิบัติกับเขาอันที่สองในวิธีเดียวกัน วิธีการปฏิบัติในขั้นตอนนี้เป็นการยับยั้งไม่ให้เขางอกขึ้นมาได้อย่างมั่นใจ
     
ค.  เมื่อเขาสัตว์มองเห็นได้อย่างชัดเจน

ปฏิบัติในวิธีเดียวกันกับที่ได้อธิบายใน ข้อ ข. หลังการตัด (เส้นเลือด) บริเวณเขาเรียบร้อยแล้ว ให้รับเอาชิ้นส่วนเนื้อเยื่อเล็กๆ ที่อยู่ภาย

ในวงแหวนของเขาออก มิฉะนั้นกระดูกที่งอกขึ้นมาในเขา จะมีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้น ดังนั้นต้องเอาเนื้อเยื่อต่างๆ ออกให้หมด
     

หากการตัดไม่แล้วเสร็จก่อนที่เครื่องสูญเขาจะหยุด ให้ทำซ้ำอีกครั้ง การถอดเครื่องสูญเขาออกก่อนที่เครื่องจะปิดอัตโนมัติ จะทำให้

การเอาเขาออกใช้เวลาสั้น และไม่ทำให้สัตว์เจ็บปวดและเครียด
     

เขาอ่อนที่รู้สึกได้จากการสัมผัส มีอายุ 1 – 3 สัปดาห์

     
เขาอ่อนที่สามารถมองเห็นได้ มีอายุ 2 – 6 สัปดาห
     
  สิ่งสำคัญ !     อ่านคู่มือข้อแนะนำอย่างละเอียด
 
  ชาร์จแบตเตอร์รี่อย่างน้อย 16 ชั่วโมงก่อนใช้งานครั้งแรก
  จับลูกโคให้แน่นโดยการรัดด้วยสายหนังก่อนการใช้งาน buddex ซึ่งคำนึงถึงกฎข้อบังคับด้านสุขลักษณะของสัตว์แห่งชาติ (เช่น
การทำให้สัตว์เคลื่อนที่ไม่ได้)
  การนำ buddex ไปใช้ในการดำเนินงานครั้งแรกหรือหลังจากที่ไม่ได้ใช้เป็นระยะเวลานาน จำเป็นต้องทำการใช้ครั้งแรกบนชิ้นไม้
หลังจากทดลองทำแล้ว buddex จะมีความร้อนที่เหมาะสม
  พยายามกด buddex ให้ติดกับส่วนบนของเขาอ่อนที่จะงอกขึ้นมาเป็นเขา และหมุนหลายครั้งไปรอบๆ แกนต่อมา 5 วินาที
  ในระหว่างช่วงเวลาการกำจัดเขา 6.5 วินาที ไฟสีแดงจะสว่างขึ้น ถ้าคุณสูญเสียการควบคุมตัวลูกโค (เช่น เนื่องจากการเคลื่อนไหว)
ในระหว่างช่วงเวลานี้คุณต้องรอจนกระทั่งไฟสีแดงที่ดับไป มิฉะนั้น buddex จะไม่ทำงาน
  สัตว์ต้องได้รับการสูญเขาในระหว่างอายุ  8 – 14 วัน
 
 


 ©
2007 Pornchaiinter.com   All Rights Reserved.
Tel : 032 357 184, 032 357 558, 032 357 559 Fax : 032 357 185