-- HOME ---- ABOUT US ---- CONTACT US --
   
:: อุปกรณ์ฟาร์ม และอุปกรณ์ผสมเทียมโค ::
คลิกที่นี่
น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคเนื้อ น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนม CRV AmBreed NZ  -  ซีอาร์วี แอมบรีด
น้ำเชื้อพ่อพันธุ์ แยกเพศ Sexing Semen
น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนม แยกเพศ Sexing Semen
                         

     การประเมินค่าตัวสัตว์     
 ค่าการผสมพันธุ์ (Breeding Values)

    ลักษณะแต่ละอย่างที่ใช้ในการวัดค่าในตัวสัตว์ ได้มาจากการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน ในด้านอายุ, ฤดูที่คลอด, การใช้ฮอร์โมน ในการผสมพันธุ์  และสิ่งแวดล้อม 

   โดยนำมาเปรียบเทียบในลักษณะเป็นกลุ่มๆ   อิทธิพลที่ไม่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมเหล่านี้ นำมาคำนวณเป็น ค่าการผสมพันธุ์ที่ได้จากการคำนวณ
ได้จากสายสัมพันธ์ (ญาติ) ที่เก็บข้อมูลที่บันทึกโดยเจ้าของสัตว์


           คู่มือเล่มนี้ ใช้แม่โคต้นแบบที่เกิดในปี ค.ศ. 1985  วัดค่าและเปรียบเทียบลักษณะทั้งหมด  แม่โคต้นแบบดังกล่าวให้ผลผลิตเป็นไขมัน 160
กิโลกรัม,โปรตีน 123 กิโลกรัม,  น้ำนม 3,329 ลิตร ขณะมีน้ำหนักตัว 383 กิโลกรัม อายุ 2 ปี  ค่าการผสมพันธุ์ที่แสดงของแม่โคและพ่อโคทั้งหมด
เป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งอาจเพิ่มขึ้น (+) หรือลดลง (-) จากแม่โคต้นแบบเกิดปี 1985 เช่น ค่าการผสมพันธุ์ของโค ชื่อ แมทฮัทแทน ให้ปริมาณ
น้ำนม 637 ลิตร มากกว่า แม่โคต้นแบบสามารถเปรียบเทียบแม่โค ทุกสายพันธุ์ โดยวิธีการแบบเดียวกัน ไม่มีความแตกต่างในการผสมเทียม แม้ว่า
จะผสมข้ามสายพันธุ์
 

*คุณค่าการผสม (Breeding Worth)

           จุดประสงค์การผสมในประเทศนิวซีแลนด์ คือ การระบุให้ได้ว่าสัตว์มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการเปลี่ยนอาหารเป็นกำไร ค่าดัชนีที่ใช้ใน
การผสมถือเป็นคุณค่าการผสมพันธุ์ ระบบการประเมินค่าสัตว์ในนิวซีแลนด์ทั้งในพ่อพันธุ์ และแม่โคมี  6 ค่า การผสมที่แยกออกจากกันโดยอิสระ ถ้านำมารวมกัน เรียกว่า คุณค่าการผสม  มี 3 ค่าที่เกี่ยวข้องกันการให้ผลผลิต ได้แก่ ปริมาณ, โปรตีน, ไขมัน และน้ำนม และอีก 3 ค่าที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิต ได้แก่ น้ำหนักตัวขณะมีชีวิต, อายุการใช้งาน และความง่ายในการผสมติด

 
Shed Traits     -1.0 -0.5 -0.0 0.5 1.0 BV Breed Average
ความสามารถปรับตัว
ในการให้นม
0.56 0.11
สภาวะอารมณ์
0.6 0.15
ความเร็วในการปล่อยน้ำนม
 
0.79 0.13
เหตุผลทั้งหมด
0.72 0.15
Type Traits     -1.0 -0.5 -0.0 0.5 1.0 BV Breed Average
ความสูง
  -0.42 -0.74
ความจุของช่องอก
และลำตัว
0.35 -0.01
มุมสะโพก
 
0.14 -0.06
ความกว้างของเชิงกราน
  -0.14 -0.26
ลักษณะขา
0.04 0.07
เอ็นยึดเต้านม
0.14 -0.05
เต้านมคู่หน้า
0.31 0.12
เต้านมคู่หลัง
0.18 0.12
หัวนมคู่หน้า
0.09 0.07
หัวนมคู่หลัง
  -0.14 -0.05
ลักษณะเต้านมทั้งหมด
0.22 0.09
ลักษณะความเป็นโค
0.34 0.04
 

       ค่าเบี่ยงเบนที่มีนัยสำคัญหลักๆ ในกราฟข้างบน พ่อโคพันธุ์โฮล์สไตน์ เป็นบวก (+) ซึ่งปัจจุบันนี้มีค่าเฉลี่ยประมาณ +0.9
และในพ่อโคพันธุ์เจอร์ซี่ ประมาณ -0.6

 

ลักษณะที่เหมาะสม

คำอธิบาย

ความสามารถปรับตัวในการให้นม 
บวก (+)

แม่โคสามารถให้นมตามปกติ ภายหลังการคลอดลูกมีค่า
ช้าถึงเร็ว

สภาวะอารมณ์  บวก (+)

สภาวะอารมณ์ของแม่โคระหว่างรีดนม

ความเร็วในการปล่อยน้ำนม บวก (+)

ระยะเวลาเริ่มจาก การสวมหัวรีด จนน้ำนมหยุดไหลมีค่า
ช้าถึงเร็ว

เหตุผลโดยรวม บวก (+)

การยอมรับตัวสัตว์ เข้าเป็นสมาชิกในฝูง โดยเกษตรกรมีค่า
ยอมรับไม่ได้ถึงยอมรับได้

ลักษณะรูปร่าง 12 อย่างประเมินโดยนักสังเกตลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิต


ความสูง (Stature) ปานกลาง


เป็นการอธิบายความสูงของแม่โค ตำแหน่งหัวไหล่ ในการผสม
ข้ามพันธุ์ กับพันธุ์เจอร์ซี่ให้ค่าเป็นลบ (-)  พันธุ์ไอร์ไชร์ มีค่า
ปานกลาง พันธุ์ฟรีสเชียนส่วนใหญ่ให้ค่าเป็นบวก


ความจุ  ค่าเป็นบวก (+)


เป็นการรวมกันของความแข็งแรง และความลึกของช่องอก และลำตัว จากมุมมองด้านข้าง, ด้านหลัง และด้านหน้า ซึ่งสัมพันธ์กับขนาดของแม่โค


มุมเชิงกราน  ค่าเป็นศูนย์ (0)


อธิบายถึงมุมระหว่างจุดกึ่งกลางสะโพก กับปุ่มกระดูกของสะโพก ค่าต่ำ แสดงว่า ปุ่มกระดูกอยู่สูง ค่าสูงแสดงว่าปุ่มกระดูกอยู่ต่ำ
ค่าที่ใกล้ศูนย์แสดงว่าเชิงกรานราบ ซึ่งเหมาะสม


ความกว้างของเชิงกราน ค่าเป็นบวก (+)


เป็นความกว้างของปุ่มกระดูกบริเวณสะโพก และเชิงกราน ลักษณะนี้เป็นเครื่องพยากรณ์ความกว้างของตัวโค


ขา  ค่าเป็นลบ (-) ถึงศูนย์ (0)


การวัดช่วงขาขณะแม่โคยืน ค่าเป็นลบ (-) แสดงว่าขาตรง
ขณะที่ค่าเป็นบวก แสดงว่าขางอ ลักษณะของขาที่เหมาะสม
ควรมีค่าลบเล็กน้อยถึงศูนย์


เอ็นยึดเต้านม ค่าเป็นบวก (+)


เป็นการรวมกันของความลึกของเต้านม และความแข็งแรงของ
เอ็นยึดเต้านม จากมุมมองด้านหลัง และด้านข้าง เอ็นยึดเต้านม
เป็นลักษณะสำคัญมากต่อจำนวนท้องการให้นม


เต้านมคู่หน้า ค่าเป็นบวก (+)


เป็นการวัดการยึดเกาะ และความยาวของเต้านมคู่หน้าเต้านมคู่หลัง ค่าเป็นบวก (+)


เป็นการรวมกันของความสูง และความกว้างของเต้านมคู่หลัง


ตำแหน่งของหัวนมคู่หน้า  ค่าเป็นบวก (+)


ตำแหน่งของหัวนมคู่หน้า สัมพันธ์กับจุดกึ่งกลาง ของเต้านม
แต่ละเต้า ถ้าค่าน้อยแสดงว่า ระยะระหว่างหัวนมกว้าง ขณะที่
ค่ามาก แสดงว่าหัวนมชิดกัน ตำแหน่งของหัวนมคู่หน้าที่ชิด
สำคัญต่อการป้องกันการหลุดของหัวรีดนม และเต้านมอักเสบ
ขณะถูกับด้านในของขา


ตำแหน่งของหัวนมคู่หลัง ค่าเป็นบวก (+)


ตำแหน่งของหัวนมคู่หลัง สัมพันธ์กับจุดกึ่งกลาง ของเต้านม
แต่ละเต้า ตำแหน่งที่เหมาะสมคือกว้าง เป็นลบ (-) ง่ายในการ
สวมหัวรีดนม มีปัญหา หนึ่งอย่างในการเลือกตำแหน่งหัวนม
คู่หลังเป็นลบ (-) พบว่ามีเอ็นยึดเต้านมไม่ดี


ลักษณะเต้านมโดยรวม ค่าเป็นบวก (+)


ผู้สังเกตให้คะแนนเต้านมโดยรวมของเต้านม โดยไม่ต้องวัด
มาก่อนคะแนนเต้านมโดยรวม ใช้เปรียบเทียบอย่างง่ายๆ ในเรื่องคุณภาพเต้านมของลูกสาวของพ่อโคนั้นๆ


รูปร่างความเป็นโคนม


คะแนนรูปร่างโดยรวม เกี่ยวข้องกับทุกลักษณะ ยกเว้นลักษณะ
เต้านม รูปร่างความเป็นโคนม เป็นลักษณะที่มีประโยชน์ ในการเปรียบเทียบสัตว์ให้น้ำนมอย่างง่าย


 
ดัชนีความคุ้ม 3 ประการ ใช้ประเมินค่าสัตว์
คุณค่าการผสม (BW)

-  เป็นการวัดความสามารถที่คาดหวังได้ของพ่อพันธุ์หรือแม่โคในการให้โค
ทดแทนที่มีประสิทธิภาพเปลี่ยนอาหารเป็นกำไร สัมพันธ์กับค่าพื้นฐานเริ่มจากศูนย์ (0)

คุณค่าการให้ผลผลิต
-  เป็นการวัดความสามารถที่คาดหวังได้ ตลอดอายุขัยของแม่โคในการเปลี่ยน
อาหารเป็นกำไร สัมพันธ์กับค่าพื้นฐาน เริ่มจากศูนย์ (0)
คุณค่าการให้น้ำนม
-  เป็นการวัดความสามารถที่คาดหวังได้ ในฤดูกาลปกติของแม่โคในการเปลี่ยน
อาหารเป็นกำไร สัมพันธ์กับค่าพื้นฐาน เริ่มจากศูนย์ (0)
 

ตามสูตรคุณค่าการผสม (BW)   เกิดจากค่าการผสม (BV)  ของแต่ละลักษณะคูณด้วยค่า ความคุ้มสัมพันธ์ (REV) ค่า REV   มีการปรับปรุงข้อมูล,

น้ำนม, เนื้อและ มูลค่าการให้ผลผลิตปีละครั้ง

 
 
 คุณค่าการผสม (BW)
    =    [0.840 x ปริมาณไขมัน] + [6.041 x ปริมาณโปรตีน] –
                                          [0.069 x ปริมาณน้ำนม] – [0.822 x น้ำหนักตัวสัตว์ขณะมีชีวิต] +
                                          [1.509 x ความยากง่ายในการผสมติด] – [21.456 x ค่าเม็ดเลือดขาว]


 

          คุณค่าการผสม (BW)  เกิดจากการรวมกันของค่าการผสม x ค่าความคุ้มค่าของแต่ละลักษณะ เช่น แมทฮัทแทน ให้โปรตีน 36.3 กิโลกรัม x 6.041 เหรียญ/กิโลกรัม    เท่ากับ 219 เหรียญ คุณค่าการผสมของแมทฮัทแทนอยู่ที่ 220   แสดงให้เห็นว่า พันธุกรรมสามารถให้กำไรสุทธิ 220 เหรียญ ต่ออาหารหนัก 4.5 ตันที่ให้โดยเปรียบเทียบกับแม่โคในปี 1985

คุุณค่าการผสมเทียมมีผลคัดเลือกพ่อพันธุ์อย่างไร
   
      การเลือกพ่อพันธุ์มีความสำคัญที่การตั้งเป้าหมายการผสมให้เหมาะ สำหรับรูปแบบการจัดการในฟาร์ม เพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้สูงสุดดังแสดง
ในสูตรคุณค่าการผสม  ลักษณะสำคัญบางอย่างไม่รวมอยู่ด้วย  เช่น รูปร่าง, ความเร็วในการปล่อยน้ำนม, สภาวะอารมณ์, สี และความยากง่าย
ในการคลอด ซึ่งมีความสำคัญ ในระบบฟาร์มเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่จะเข้าใกล้ดัชนีคุณค่าการผสม โดยเริ่มจากพื้นฐานพัฒนา โดยพ่อพันธุ์ที่มี
ลำดับต้นๆ โดยคัดเลือกพ่อพันธุ์ที่มีส่วนผสมลงตัวกัน ลักษณะการจัดการ และรูปร่าง ถ้าโปรตีนอยู่ในเป้าหมายของท่านก็ควรเน้นด้วย
 
ลักษณะอื่นนอกเหนือจากการให้ผลผลิต
    
         ระบบการประเมินลักษณะของนิวซีแลนด์นอกจากการให้ผลผลิต Traits Other than Production เริ่มใช้ในปี 1985 เป็นตารางที่รวมคำ
อธิบายแต่ละลักษณะ ดังเช่นค่าการผสมของ แมทฮัทแทน ถ้าคุณต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ TOP มากกว่านี้หาได้ ในหนังสือเล่มเล็กของ
แอมบรีด (Ambreed) จัดพิมพ์โดยคณะที่ปรึกษา เรื่อง TOP โดยเฉพาะ
   

         พ่อพันธุ์ที่ถูกประเมินลักษณะอื่นนอกเหนือจากการให้ผลผลิต เกิดจากการเก็บข้อมูลในตัวลูกสาว ในอนาคตเกษตรกรจะมีส่วนในการประเมิน
ลักษณะการจัดการ 4 อย่าง ซึ่งมีผลต่อพ่อพันธุ์ของแอมบรีด (Ambreed) ต่อไป
 
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัย อินเตอร์เทรด
 www.pornchaiinter.com


 ©
2007 Pornchaiinter.com   All Rights Reserved.
Tel : 032 357 184, 032 357 558, 032 357 559 Fax : 032 357 185